STIPENDIJAS, STUDENTU MOBILITĀTE, PRAKSE UN DARBA IESPĒJAS


STIPENDIJAS:

1. VALSTS BUDŽETA STIPENDIJA

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām pirmajā reizē ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Studējošajiem, kuri vēlas saņemt stipendiju jāiesniedz aizpildītu iesniegumu un dokumentus, kas apstiprina studējošā atbilstību kādam no RTU mājāslapā minētajiem sociālajiem kritērijiem, savas fakultātes vai RTU filiāles stipendiju piešķiršanas komisijai līdz katra semestra pirmā mēneša 10. datumam.

Sīkāku informāciju var atrast RTU mājāslapā, šeit: Valsts budžeta stipendija

2. VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” PRAKTISKO IEMAŅU IEGŪŠANAS UN VEICINĀŠANAS STIPENDIJA

Konkursam varēja pieteikties RTU Dzelzceļa transporta institūta, PIKC Rīgas Valsts tehnikuma un PIKC Daugavpils tehnikuma audzēkņi dzelzceļa specialitāšu programmās, kuri nav darba tiesiskajās attiecībās “Latvijas dzelzceļš” koncernā.

Konkursa kārtībā tika piešķirtas 30 stipendijas EUR 285 apmērā par 6 nedēļu prakses periodu un 24 ikmēneša veicināšanas stipendijas labākajiem prakses dalībniekiem 10 mēnešiem EUR 95 – 110 apmērā.

Sīkāku informāciju var atrast RTU mājāslapā, šeit: VAS “Latvijas dzelzceļš” praktisko iemaņu iegūšanas un veicināšanas stipendija"


STUDENTU MOBILITĀTE ERASMUS+:

2014. gadā sāka darboties jaunā Eiropas Savienības (ES) atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Programmu finansē Eiropas Komisija (EK). Tā ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

1. ERASMUS+ MOBILITĀTE UZ PROGRAMMAS VALSTĪM

RTU studentiem un personālam ir iespēja piedalīties Erasmus+ mobilitātes programmā (Eiropas valstīs), saņemot Erasmus+ stipendiju, studenti var doties apmaiņas studijās vai veikt praksi, bet personālam tiek piedāvātas docēšanas un personāla apmācības iespējas kādā no programmas valstīm.

Sīkāku informāciju var atrast RTU mājāslapā, šeit: ERASMUS+ mobilitāte uz programmas valstīm"

2. ERASMUS+ MOBILITĀTE NO PROGRAMMAS VALSTĪM

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) studentiem no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm un Turcijas piedāvā iespēju uz noteiktu periodu apgūt augstāko izglītību RTU. Studenti var pieteikties studijām uz vienu semestri, izvēloties sev piemērotu laiku – rudens vai pavasara uzņemšanā, gan arī pavadīt RTU veselu studiju gadu.

Sīkāku informāciju var atrast RTU mājāslapā, šeit: ERASMUS+ mobilitāte no programmas valstīm"

3. ERASMUS+ MOBILITĀTE UZ/NO PARTNERVALSTĪM

No 2015. gada Erasmus apmaiņas programma ir paplašinājusies ārpus Eiropas robežām, ļaujot mobilitātēm jaunās Erasmus+ programmas ietvaros notikt ne tikai Eiropas robežās, bet arī citur pasaulē.

Jau no programmas darbības sākuma, RTU ir līderis iegūtā finansējuma un īstenoto mobilitāšu skaita ziņā visā Eiropā, un šobrīd tiek realizētas mācību, docēšanas un pieredzes apmaiņas mobilitātes ar universitātēm no visas pasaules.

Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, studējot kādā no augstākās izglītības iestādēm ārpus Eiropas, ar kuru RTU noslēgusi divpusējo sadarbības līgumu. (skatīt sarakstu «Erasmus+ valstu saraksts»).

Erasmus+ studiju un prakses mobilitāte RTU tiek īstenota saskaņā ar «Rīgas Tehniskās universitātes studentu mobilitātes organizēšanas kārtību Erasmus+ projektos mobilitātei uz partnervalstīm».

Sīkāku informāciju var atrast RTU mājāslapā, šeit: ERASMUS+ mobilitāte uz/no partnervalstīm


PRAKSE

1. VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”

VAS "Latvijas dzelzceļš" un tā meitas uzņēmumi piedāvā garantētas prakses vietas PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" un PIKC "Daugavpils tehnikums" dzelzceļa specialitāšu audzēkņiem, kā arī RTU Transporta institūta studentiem.

Sīkāku informāciju var atrast prakse.lv mājāslapā, šeit: VAS "Latvijas dzelzceļš" prakse

2. PRAKSĒ STUDENTA DARBAVIETĀ

Ja students mācību laikā jau strādā kaut kādā uzņēmumā, kas atbilst apgūstamās profesijas prasībām, kvalifikācijai un līmenim, tad students var iziet praksi savā darbavietā, iesniedzot institūta lietvedībā attiecīgu izziņu no savas darbavietas.

3. PRAKSES MOBILITĀTE (PROGRAMMAS VALSTIS)

Erasmus+ prakses mobilitātē var doties jebkurš RTU studējošais, kā arī absolventi gada laikā pēc studiju beigšanas, ja pieteikušies un tikuši apstiprināti mobilitātei un stipendijas saņemšanai vēl esot studenta statusā.

Prakses mobilitāti var īstenot visās studiju programmās, visās studiju formās un augstākās izglītības līmeņos, sākot no otrā studiju gada.

Pretendentiem nedrīkst būt akadēmiskie parādi, nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās (vidējā svērtā atzīme ne zemāka par 6.0), labas angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis prakses mobilitātei.

Ja students jau iepriekš saņēmis Erasmus vai Erasmus+ stipendiju, jāņem vērā, ka stipendijas saņemšanas maksimālais periods vienā studiju līmenī ir 12 mēneši. Minimālais prakses periods ir 2 mēneši.

Sīkāku informāciju var atrast RTU mājāslapā, šeit: Prakses mobilitāte (programmas valstīs)


DARBA IESPĒJAS

✓ LDz struktūrvienības
✓ Pasažieru un kravu pārvadājumu kompānijas
✓ Ekspedīcijas kompānijas
✓ Kompānijas, kas nodarbojās ar datu bāzu un datortīklu administrēšanu
✓ Siemens
✓ Belam
✓ LMT
✓ Lattelecom
Rail Baltica objektos, kas patreiz tiek projektēta.