RTU TMAF TRANSPORTA INSTITŪTA

“Dzelzceļa elektrosistēmas” un “Dzelzceļa transports”

akreditētas programmas

 

Bakalaura profesionālās studijas

Pilna laika (4.5 gadi) vai nepilna laika (5.5 gadi), 180 KP

 

Latvijas augstākās izglītības nav analoģisko studiju programmu, kas ir paredzētas profesionālās pamatizglītības iegūšanai dzelzceļa transporta nozarē.  RTU TMAF, EEF un Daugavpils filiāle nodrošina šis programmas studentu apmācības pirmo trīs semestru laika garumā.

Šajās programmās var pieteikties reflektanti pēc vidējās izglītības apgūšanas vai pēc 4 gadu profesionālās izglītības apgūšanas.

Pēc 1.kursa studentiem ir iespējams izvēlēties studiju virzienu

 

1.       Dzelzceļa elektrosistēmu programmā:                                                         2.       Dzelzceļa transporta programmā:

-          Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmas;                                       -          Dzelzceļa ritošā sastāva ar specializāciju lokomotīves vai ar specializāciju vagoni;

-          Elektriskais transports.                                                                                   -          Dzelzceļa pārvadājumu tehnoloģijas virziens (loģistika);

                                                                                                                                               -          Sliežu ceļa un ceļa mašīnu virziens ar specializāciju sliežu ceļš vai ar specializāciju ceļa mašīnas.

 

Trešajā un ceturtajā studiju gadā paredzēta dzelzceļa elektrosistēmas nozares virzienu specializējošo priekšmetu apguve, ceturtā studiju gada pavasara semestrī paredzēta prakse.

Visiem studentiem prakse tiek nodrošināta ar VAS LDz sadarbību, savukārt, ja students jau strādā kādā citā uzņēmumā pēc profesijas (studenta darbs atbilst iegūstāmās profesijas prasībām, standartiem un līmenim), praksi var iziet arī savā darba vietā (iesniedzot institūta lietvedībā attiecīgu izziņu).

Piektā gada rudens semestrī – prakses turpinājums un bakalaura darba ar projekta daļu izstrāde.

 

Studiju programmas  (Dzelzceļa elektrosistēmas un Dzelzceļa transports attiecīgi) absolventi iegūst:

-          profesionālā bakalaura grādu dzelzceļa elektrosistēmās un inženiera kvalifikāciju dzelzceļa elektrosistēmās;

-          profesionālā bakalaura grādu dzelzceļa transportā un inženiera kvalifikāciju dzelzceļa transportā.

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo pamatizglītību dzelzceļa transporta elektrosistēmu apakšnozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistratūrā.

Absolventi var turpināt studijas profesionālā maģistra studiju programmā „Dzelzceļa elektrosistēmas”, “Dzelzceļa transports” vai jebkurā citā RTU maģistra studiju programmā, kā arī citu augstskolu maģistra līmeņa studiju programmās un profesionālo studiju programmās, kas paredzētas studijām pēc bakalaura grāda iegūšanas.

 

Maģistra profesionālās studijas

Pilna laika (1.5 gadi 60KP vai 3.0 gadi 120KP) vai nepilna laika (2 gadi 60KP vai 4.0 gadi 120KP)

 

Dzelzceļa elektrosistēmas studiju programmas mērķis ir sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus dzelzceļa elektrosistēmu projektēšanai un zinātniski pētniecisku darbu veikšanai.

Dzelzceļa transports studiju programmas mērķis ir iemācīt studējošos apkopot pieejamo informāciju, patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu dzelzceļa transporta iekārtu, procesu un algoritmu izstrādei, kā arī attīstīt studējošo spējas izstrādāt un pilnveidot progresīvas dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas starptautiskos pārvadājumos, nodrošinot to loģistikas metožu lietošanu un veicinot transporta integrācijas procesus.

Studentiem tiek piedāvāti sekojošas apmācības iespējas:

-          pēc bakalaura profesionālā grāda iegūšanas vienā no institūta programmām, var turpināt mācības maģistra profesionālās studijās  1.5 gadus pilnā laikā vai 2 gadus nepilnā laikā (bez prakses);

-          pēc bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanas kādā citā RTU (vai citas augstskolas) programmas, var turpināt mācības maģistra profesionālās studijās 3 gadus pilnā laikā vai 4 gadus  nepilnā   

           laikā (ieskaitot praksi).

Studiju programmas  (Dzelzceļa elektrosistēmas un Dzelzceļa transports attiecīgi) absolventi, pēc maģistra darba ar projekta daļu aizstāvēšanas iegūst:

-          profesionālā maģistra grādu dzelzceļa elektrosistēmās (1.5 gadi vai 2.0 gadi) vai profesionālā maģistra grādu dzelzceļa elektrosistēmās un inženiera kvalifikāciju dzelzceļa elektrosistēmās  

           (3.0 vai 4.0 gadi);

-          profesionālā maģistra grādu dzelzceļa transportā (1.5 gadi vai 2.0 gadi) vai profesionālā maģistra grādu dzelzceļa transportā un inženiera kvalifikāciju dzelzceļa transportā (3.0 vai 4.0 gadi)

 

Absolventi var turpināt studijas doktora studiju programmā „Transports” vai jebkurā citā RTU doktora studiju programmā, kā arī citu augstskolu doktora līmeņa studiju programmās, kas paredzētas studijām pēc maģistra grāda iegūšanas.

  

Doktora studijas “Transports”

Pilna laika (4.0 gadi, 192 KP)

 

Doktora studijas programmas “Transports” mērķis ir sagatavot augstās kvalifikācijas zinātniekus inženierzinātnes transporta un satiksmes jomā, specialistus pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšanai, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus, nodrošinātu ar specialistiem augstskolas un zinātniski pētnieciskās iestādes.

Pēc maģistrantūras ir iespējams stāties doktorantūrā, izvēloties,

vienu no 4 virzieniem TMAF:                                                                       vai virzienu no EEF:

-          Autotransports un pārvadājumi;                                                         -          Elektrotehnoloģiju datorvadība.

 

-          Dzelzceļa transports;

-          Aviācijas transports;

-          Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums

 

Studiju programmas  “Transports” absolventi iegūst – Inženierzinātņu doktora grādu.

Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajām pedagoģiskajām darbam augstskolās, zinātniski pētnieciskās iestādēs un uzņēmumos.