NODERĪGA INFORMĀCIJA STUDENTIEM


LIETVEDĪBA

NODARBĪBU GRAFIKS

Studentu nodarbību grafiki tiek izveidoti pirms katra semestra sākuma, tos var apskatīt sava ORTUS profilā cilnē Studentiem vai šeit Nodarbību grafiki

PRAKSE

SESIJAS GRAFIKS. EKSĀMENS, IESKAITE UN STUDIJU PROJEKTS

Sesija - pārbaudījumu laiks pēc katra studiju semestra, attiecīgi ir ziemas sesija (pēc rudens semstra) un pavasara sesija (pēc pavasara semstra).
Sesijas laikā notiek studiju kursu pārbaudījumi (pēc iepriekš saskaņota grafika) un visu nepieciešamu atskaišu nodošana.
Studentu nodarbību grafiki tiek izveidoti pēc katra semestra sākuma, tos var apskatīt sava ORTUS profilā cilnē Studentiem vai šeit Sesijas grafiki

Starppārbaudījums - pārbaudījums studiju kursa apgūves laikā (kontroldarbs, praktiskā darba un/vai laboratorijas darba nodošana un/vai aizstāvēšana, referāts, utt.);

Ieskaite - pārbaudījums, kurā noskaidro , vai ir veikts, izpildīts, apgūts (piemēram, uzdevums, mācību viela, utt.). Ieskaite tiek iegūta pirms sesijas laikā.

Eksāmens - pārbaudījums studiju kursa vai tā daļas apguves noslēgumā, kurā iegūst vērtējumu desmit ballu skalā;

Studiju projekts - tas ir studenta individiāli izstrādātais projekts attiecīgā kursā, kurā ir jāparāda savas zināšanas par attiecīga kursa apgūvi.

Studiju projekta aizstāvēšana - pārbaudījums studiju projekta izpildes noslēgumā, kurā iegūst vērtējumu desmit ballu skalā;

Gala vērtējums studiju kursā - apkopojošs studiju rezultātu vērtējums, ko nosaka studiju kursu apguves noslēgumā, ievērojot studiju kursa apguvē iegūtos vērtējumus. Katra studiju kursā ir viens gala vērtējums, ko ieraksta diploma pielikumā.

GALA PĀRBAUDĪJUMS. NOSLĒGUMA DARBA AIZSTĀVĒŠANA

Bakalaura vai maģistra darba tēmu un darba vadītāju ir jāizvēlās vismaz pusgadu pirms aizstāvēšanas.

Bakalaura vai maģistra darbs ir jānoformē pēc RTU noslēguma darbu noformēšanas noteikumiem, dokumentu var atrast šeit Noformēšanas noteikumi un, ja noslēguma darbā ir paredzēta projektu daļa, tad vēl ir jāpievieno 2 rāsējumi A1 formātā, paraugu var atrast šeit: Rasešanas noteikumi

Lappušu kārtība:
1. Vāks. Virsraksts: Bakalaura/Maģistra darbs
2. Titullapa
2.1. Bakalaura darbs
2.2. Bakalaura darbs ar projekta daļu
2.3. Maģistra darbs
2.4. Maģistra darbs ar projekta daļu
3. Komisijas lapa
3.1. Bakalaura darbs
3.2. Bakalaura darbs ar projekta daļu
3.3. Maģistra darbs
3.4. Maģistra darbs ar projekta daļu
4. Uzdevums
4.1. Bakalaura darbs
4.2. Bakalaura darbs ar projekta daļu
4.3. Maģistra darbs
4.4. Maģistra darbs ar projekta daļu
5. Anotācija (3 valodas - LV, EN, RU)
6. Satūrs
7. Ievads
8. Darbs ar sadaļām
9. Secinājumi
10. Literatūras
11. Pielikumi
Darbam ir jāpievieno 2 rāsējumi A1 formātā (ja noslēguma darbs ir ar projekta daļu)

Apmērām mēnesi pirms aizstāvēšanas tiek organizēta pirmsaizstāvēšana, kurā studentiem ir jāprezentē savs darbs (PowerPoint prezentācijā, darbam vēl nav jābūt gatavam uz galda).

Gatavs darbs ir jānodod recenzentam un lietvedībā ne vēlāk ka 10 dienas pirms aizstāvēšanas