Transporta institūts

Direktors: Prof. Dr. sc. ing. Mareks Mezītis

Adrese: Āzenes iela 12 Rīga, LV1059, Latvija

Tel: (+371) 67089653

 

E-pasts: mareks.mezitis@rtu.lv

Mājaslapa: http://www.transports.rtu.lv

 

 

Attīstoties Dzelzceļa transporta institūtu plašākai darbībai un Automobiļa transporta institūtam, 2014. gada tika izveidots Transporta institūts.

 

 

Dzelzceļa transporta virzienS

 

Rīgas Tehniskās universitātes Dzelzceļa transporta institūts pastāvošā statusā izveidots 1992. gadā uz bijušās Ļeņingradas Dzelzceļa transporta inženieru institūta Rīgas filiāles (ĻDzTII RF) bāzes.

Baltijas dzelzceļš jau 1969. gadā uzcēla mācību korpusu Indriķa ielā 8a, kur 3,3 tūkst. m2 tika izvietotas mācību telpas 1,5 tūkst. m2 platībā, 1,0 tūkst. m2 platība tika atvēlēta studentu kopmītnei 150 vietām, 326 m2 ēdnīcai un 476 m2 saimniecības vajadzībām.

Ēkas projektēšanas stadijā filiāles mācībspēki kopā ar projektētājiem izvēlējās mācību laboratoriju aprīkojumu un aparatūru, iezīmēja to izvietojumu un nepieciešamo elektroapgādi.

Projekta tāmē bija paredzēti izdevumi laboratoriju iekārtu iegādei. Nododot ekspluatācijā jauno korpusu, bija izveidotas 14 laboratorijas vispārizglītojošo un vispārzinātnisko priekšmetu studijām.

Par pirmo direktoru tika nozīmēts Jānis Kreicbergs, kurš kopā ar saliedēto un draudzīgo kolektīvu līdz pat 1985. gadam, būdams filiāles direktors, attīstīja institūta kapacitāti un materiāli-tehnisko bāzi.

1972.gadā ĻDzTII Rīgas filiāles sastāvā tika iekļauta ĻDzTII Viļņas fakultāte, bet 1984.gadā Tallinas mācību konsultācijas punkts. Uz šo laiku ĻDzTII Rīgas filiāle, kurā visās struktūrvienībās studēja vairāk par 1200 neklātienes nodaļas pirmo četru kursu studentu, kļuva par labi aprīkotu Baltijas dzelzceļam nepieciešamo inženiera kvalifikācijas kadru sagatavošanas mācību centru. Baltijas dzelzceļa jurisdikcijā bija iekļauta Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Kaļiņingradas apgabala teritorija.

1978. gadā filiālē atvēra Elektriskās vilces ritošā sastāva tehniskās diagnostikas zinātniskās pētniecības laboratoriju, ko sākumā vadīja tehnisko zinātņu kandidāts N. Krasnobajevs, bet vēlāk –tehnisko zinātņu kandidāts V. Iriškovs.

Laboratorija nodarbojās ar elektrovilcienu tiristoru vadības sistēmas izpēti un uzlabošanu, ko ražoja Rīgas vagonu rūpnīcā.

1985.gada 1.oktobrī par ĻDzTII Rīgas filiāles direktoru tika nozīmēts D.Sergejevs, kurš līdz šim laikam pildīja direktora vietnieka pienākumus zinātniskajā darbā. Šajā periodā tika  izvirzīti divi galvenie uzdevumi: atvērt dienas nodaļu filiālē, lai varētu piesaistīt studijām vietējo jaunatni, kura dzīvoja Baltijas dzelzceļa teritorijā, un uzbūvēt jaunu kopmītni studentiem.

Dienas nodaļas atvēršanu aktīvi atbalstīja Latvijas Republikas Ministru padome un Baltijas dzelzceļa administrācija. Pirmais uzdevums bija veiksmīgi atrisināts jau 1986./87. mācību gada sākumā, kad filiālē uzsāka mācības pirmā dienas nodaļas Dzelzceļa pārvadājumu vadības specialitātes studentu grupa.

Turpmāk katru gadu uzņemšana pirmajā kursā palielinājās, tika uzņemti studenti arī pārējās dzelzceļa transporta specialitātēs. Filiālē uzņemtie dienas nodaļas studenti Rīgā studēja divus gadus, pēc tam mācības turpināja Ļeņingradā.

Otra uzdevuma risinājums izrādījās sarežģītāks, jo sākumā bija jāsaņem būvēšanas atļauja un finansējums projektēšanai. Pēc ilgas sarakstes ar Rīgas pilsētas padomi un aktīvu Baltijas dzelzceļa galvenā inženiera V.Skrabes atbalstu 1987.gadā dzelzceļam tika iedalīts zemes gabals ĻDzTII Rīgas filiāles studentu kopmītnes būvniecībai.

Pēc vairākiem braucieniem uz PSRS Satiksmes ceļu ministrijas Mācību iestāžu galveno pārvaldi, kopmītnes projektēšanai tika iedalīti līdzekļi 2000 rubļu apmērā, bet pārējā projektam nepieciešamā naudas summa 18 tūkst. rubļu apmērā tika piešķirta 1987.gadā. Ar lielām pūlēm kopmītnes projekts un visi būvniecības saskaņošanas darbi ar pilsētas organizācijām bija pabeigti 1988.gada pirmajā pusgadā.

1988.gada otrajā pusgadā tika uzsākta kopmītnes būvniecība. No sākuma būvniecība noritēja sekmīgi, bet 1990.gadā  bijušajā Padomju Savienībā sākās haoss un celtnieki visādiem līdzekļiem centās iekonservēt objekta būvniecību. Ar lielu piepūli nācās nodrošināt celtniekus ar nepieciešamajiem materiāliem un iekārtām. 1991.gadā ne tikai bija pabeigta kopmītnes būvniecība, bet arī labiekārtota tai pieguļošā teritorija un kopmītnes telpas tika apgādātas ar mēbelēm un virtuves inventāru.

Jaunās kopmītnes ēkas piektajā stāvā tika izvietota bibliotēka un četras lekciju auditorijas, bet cokolā piecas mācību laboratorijas. Tātad filiāle saņēma labiekārtotu studentu kopmītni un paplašināja savu mācību auditoriju bāzi uz mācību korpusā atbrīvoto kopmītnes telpu un jaunā korpusa auditoriju rēķina.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas 1991. gadā LR Tautas izglītības ministrija (TIM) ar 1991. gada 26. augusta pavēli Nr. 355 no 1991. gada 5. septembra līdz ar citām savienības pakļautības mācību iestādēm pārņēma savā pārziņā arī Ļeņingradas Dzelzceļa transporta inženieru institūta Rīgas filiāli. TIM izveidotā darba grupa lēma par katras mācību iestādes pārveidošanas vai likvidēšanas lietderību.

Pēc garām pārrunām un apspriedēm TIM ministrs A. Piebalgs 1991. gada 20. septembrī izdeva pavēli Nr. 392, ar kuru tika apstiprināti Latvijas Dzelzceļa transporta institūta pagaidu statūti un institūtam tika uzdots izstrādāt un iesniegt ministrijā institūta Satversmi.

Līdz ar to tika apstiprināts institūta kā patstāvīgas augstākās mācību iestādes statuss. 1991. gada nogalē darbs pie institūta Satversmes izstrādāšanas tika pārtraukts, jo no RTU pienāca ziņa par jaunizveidotā Latvijas Dzelzceļa transporta institūta iekļaušanu Rīgas Tehniskās universitātes sastāvā, un sākās jauns darba cēliens mūsu mācību iestādes vēsturē.

Ar RTU rektora 1992. gada 18. maija pavēli tika nodibināts Dzelzceļa transporta institūts RTU sastāvā ar tā darbības laiku līdz 1992. gada 31. decembrim un noteikta tā organizatoriskā struktūra.

Uz Dzelzceļa transporta institūta esošo katedru bāzes tika izveidotas Dzelzceļa ritošā sastāva (katedras vadītāja v. i. P. Balckars) un Dzelzceļa elektroiekārtu (katedras vadītāja v.  i. L.Sergejeva) katedras, norīkots institūta direktora v. i. D. Sergejevs. Līdz ar Dzelzceļa institūta nodibināšanu RTU sastāvā sākās institūtu kā RTU struktūrvienību izveidošana.

Ar 2000. gada 31. janvāra RTU Senāta lēmumu studijas transporta jomā tika apvienotas RTU Transporta un mašīnzinību fakultātē (TMF), tāpēc Dzelzceļa transporta institūts kopā ar Aviācijas institūtu un Transportmašīnu tehnoloģiju institūtu tika iekļauts TMF sastāvā.

 

Dzelzceļa transporta institūta sastāvā bija trīs profesora grupas:

- Dzelzceļa transporta (vadītājs P. Balckars),

- Transporta sakaru un informācijas sistēmu (vadītājs V. Popovs),

- Transporta iekārtu automatizācijas un datorvadības sistēmu (vadītāja L. Sergejeva)

- un Dzelzceļa darbinieku sertifikācijas centrs, kura nolikumu RTU Senāts apstiprināja 2000. gada 28. februārī.

 

Profesora grupu darba organizācijas pilnveidošanai Transporta sakaru un informācijas sistēmu un Transporta iekārtu automatizācijas un datorvadības sistēmu profesora grupas tika apvienotas un izveidota Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedra.

2000. gada decembrī Dzelzceļa transporta institūta direktora amatā tika ievēlēts inženierzinātņu doktors Profesors Pēteris Balckars.

 

Dzelzceļa transporta katedras specializācijadzelzceļa ritošais sastāvs (lokomotīvju un vagonu konstrukcija, diagnostika, ekspluatācija, remonts), dzelzceļa pārvadājumu organizācija un vadība, pārvadājumu tehnoloģijas transporta loģistikā, komercdarbības organizācija un vadība, sliežu ceļš un ceļa mašīnu ekspluatācija.

Dzelzceļa automātikas un telemātikas katedras specializācija – automātikas un telemātikas sistēmas, pārvadājumu procesu automatizēto sistēmu vadība; informāciju tehnoloģijas transporta loģistikā (XML, C++, Java, PHP, tīklu relāciju datubāzes – SQL, Oracle, MS SQL Server, MySQL, DB2, datoru tīklu administrēšana uz Linux, MS Windows bāzes), transporta loģistikas centru informācijas nodrošinājums (ekspeditēšana, dispečerizācija, efektīva ritošā sastāva iekraušana); datortīkli, dzelzceļa sakari, optiskie tīkli un sakaru sistēmas, mobilie tīkli, monitoringa automatizētās sistēmas, negraujošās kontrole.

 

Profesors Mareks Mezītis 2011. gadā tika ievēlēts par Dzelzceļa transporta institūta direktoru, bet 2015. gadā par Transporta institūta direktoru. Viņa vadībā Transporta institūtā tika īstenoti vairāki projekti un līgumdarbi, tika attīstīta institūta infrastruktūra, iegādāta moderna laboratorijas tehnika un iekārtas, ierīkotas datorklases ar programmnodrošinājumu, kā arī atklāta maģistratūra angļu valodā ārzemju studentiem. Jau vairākus gadus Transporta institūts nodrošina ārzemju studentu un pasniedzēju apmācību un stažēšanos.

Vienojoties ar VAS „Latvijas dzelzceļš” Personāla direkciju, sākot ar 2014. gadu pirmo reizi Rīgas Tehniskās universitātes vēsturē Transporta institūts sāk īstenot nepilna laika klātienes apmācību dzelzceļa darbiniekiem.

Transporta institūtam nozīmīgu palīdzību dzelzceļa nozares augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanā sniedz Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” ģenerāldirekcija, iedalot sponsora līdzekļus mācību auditoriju remontam un laboratoriju aprīkojuma iegādei, kā arī  nozares pārvaldes un to apakšstruktūrvienības, nodrošinot lielāko daļu studentu ar prakses vietām, iespēju robežās piedaloties institūta laboratoriju un materiālās bāzes  pilnveidošanā, dodot iespēju vadošiem dzelzceļa speciālistiem piedalīties studiju procesā un valsts eksaminācijas komisiju darbā, tādā kārtā palīdzot studentiem iegūt praktiskā darba iemaņas un prasmi izvēlētajā specializācijā.

Dzelzceļa transporta institūts par savas darbības galveno uzdevumu uzskata studiju procesa pilnveidošanu un materiālās bāzes attīstību atbilstoši ES prasībām, zinošu un varošu speciālistu sagatavošanu dzelzceļa transporta nozarē, kuri būtu konkurentspējīgi ES darba tirgū.

Institūta absolventiem ir lielas izredzes darboties nākotnē projektējamās un būvējamās  dzelzceļa līnijas “Rail Baltic” objektos.